مرجع الکترونیک :::به مرجع الکترونیک خوش آمدید::: دانشجوی رشته الکترونیک از دانشکده شمسی پور هستم. بنده قصد دارم تمام دانسته های خود را در اختیار شما قرار دهم. http://electronics.mihanblog.com 2019-04-19T12:27:46+01:00 text/html 2019-03-12T15:03:23+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر راهنمای کامل مقاومت ها http://electronics.mihanblog.com/post/30 <font face="Mihan-Iransans"><b>راهنمای کامل مقاومت ها</b></font><div><div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans"><b>Resistor Sizes and Packages</b></font></div></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">Read More</font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">/http://www.resistorguide.com/resistor-sizes-and-packages</font></div><div style="text-align: right;"><span style="direction: ltr; "><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="direction: ltr; "><font face="Mihan-Iransans"><b>SMD resistor sizes</b></font></span></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>اندازه مقاومت نوع های اس ام دی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="direction: ltr; "><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; "><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/resistorsizes.png" alt=""></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; "><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/ta1.jpg" alt=""></font></span></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans"><b><div>Solder pad land pattern</div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; "><div>الگوی لایه لحیم در نوع SMD و MELF</div></span></b></font></span></div><div style="text-align: justify; direction: ltr; "><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/smdlandpattern.png" alt=""></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/ta2.jpg" alt=""></font></p></div><div style="text-align: right;"><span style="direction: ltr; "><font face="Mihan-Iransans"><b>Axial resistor size</b></font></span></div><div style="direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans"><b>اندازه مقاومت های خوابیده یا اکسیال</b></font></div><div style="direction: rtl; "><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/axialresistorsize.png" alt=""></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/ta3.jpg" alt=""></font></p></div><div style="text-align: right; direction: ltr; "><div style="text-align: right;"><span style="text-align: left; "><font face="Mihan-Iransans"><b>MELF resistor package sizes</b></font></span></div></div><div style="direction: rtl; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><b>اندازه مقاومت ها در پکیج مِلف (MELF)</b></font></span></div><div style="text-align: right; direction: rtl; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-align: left; direction: ltr; "><font face="Mihan-Iransans"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/MELF.jpg" alt=""></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/ta4.jpg" alt=""></p></font></span></div><div style="direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans">منبع:</font></div><div style="direction: rtl; "><font face="Mihan-Iransans">/http://www.resistorguide.com</font></div></div> text/html 2018-06-14T19:15:00+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر کتابخانه های آلتیوم دیزاینر http://electronics.mihanblog.com/post/26 <p><font size="2"><strong>کتابخانه های آلتیوم دیزاینر</strong> </font></p> <p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.clivemaxfield.com/area51/do-not-delete/max-0404-01-lg.jpg" alt=""></p> <p><font size="2"><strong>دانلود چند تا کتابخانه مهم و کاربردی برای نرم افزار آلتیوم دیزاینر</strong> </font></p> <p><font size="2"><strong>دوستا سایت http://www.4shared.com/ هم فیلتر شد. متاسفانه مجبوریم به سایت های آپلود داخلی رجوع کنیم.</strong> </font></p> <p><font size="2"><strong>در این پست چند کتابخانه مهم و لینک دانلود کتابخانه اصلی رو براتون قرار میدم.</strong> </font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="2"><strong><a target="" title="" data-href="http://s9.picofile.com/file/8329235626/Elko_SMD_capsitor_IntLib.html">http://s9.picofile.com/file/8329235626/Elko_SMD_capsitor_IntLib.html</a></strong> </font></p><font size="2"><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235700/LCD_Disply_LibPkg.html"> <p><strong>http://s8.picofile.com/file/8329235700/LCD_Disply_LibPkg.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s9.picofile.com/file/8329235776/Library_IEEE471_IntLib.html"> <p><strong>http://s9.picofile.com/file/8329235776/Library_IEEE471_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s9.picofile.com/file/8329235784/LM324N_IntLib.html"> <p><strong>http://s9.picofile.com/file/8329235784/LM324N_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235800/LM386_IntLib.html"> <p><strong>http://s8.picofile.com/file/8329235800/LM386_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235818/LM741_IntLib.html"> <p><strong>http://s8.picofile.com/file/8329235818/LM741_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s9.picofile.com/file/8329235850/My_Library_IntLib.html"> <p><strong>http://s9.picofile.com/file/8329235850/My_Library_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235868/My_lib_IntLib.html"> <p><strong>http://s8.picofile.com/file/8329235868/My_lib_IntLib.html</strong> </p></a><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235892/NE555_DIP_8_IntLib.html"> <p><strong>http://s8.picofile.com/file/8329235892/NE555_DIP_8_IntLib.html</strong> </p></a> </font><p><font size="2"><b><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235934/usefully_Library_IntLib.html">http://s8.picofile.com/file/8329235934/usefully_Library_IntLib.html</a> </b></font></p><p><font size="2"><b><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235934/usefully_Library_IntLib.html"><br></a></b></font></p><p><font size="2"><b><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235934/usefully_Library_IntLib.html"><br></a></b></font></p><font size="2"><b><a target="" title="" data-href="http://s8.picofile.com/file/8329235934/usefully_Library_IntLib.html"></a> </b></font><p><font size="2" color="#009900"><strong>دانلود کتابخانه اصلی از سایت آلتیوم (بدون نیاز به فیلتر شکن و با سرعت قابل قبول)</strong> </font></p><p><font size="2" color="#009900"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="2"><strong style=""><a target="" title="" data-href="http://valhalla.s3.amazonaws.com/AD10-Libraries/Libraries.zip" style="">""http://valhalla.s3.amazonaws.com/AD10-Libraries/Libraries.zip""</a></strong></font></p><p><font size="2"><strong style=""><a target="" title="" data-href="http://valhalla.s3.amazonaws.com/AD10-Libraries/Libraries.zip" style=""><br></a></strong></font></p><font size="2" color="#33ff33"><a target="" title="" data-href="http://valhalla.s3.amazonaws.com/AD10-Libraries/Libraries.zip"></a> </font><p style="text-align: center;"><strong><font size="2" color="#ff6600">""این پست را نیز میتوانید در کانال تلگرام ما دنبال کنید""</font></strong> </p> text/html 2017-07-23T20:37:35+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر مدار منبع تغذیه دوبل خطی 0-30 ولت 3 آمپر http://electronics.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>مدار منبع تغذیه دوبل خطی 0-30 ولت 3 آمپر</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/IEEE.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در منابع تغذیه خطی توان 40 درصد تلف میشود که قابل توجه میباشد ولی در کل تثبیت خوبی دارن و نیاز ما در توان‌های پایین را برطرف می‌کند و در این مدارات حجم ترانسفورماتور نیز زیاد می‌باشد. راندمان آن‌ها پایین می‌باشد و در توان‌های بالا نیاز به رادیاتور (هیت سینک) داشته باشد. این مقایسه‌ها نسبت به منابع تغذیه سوئیچینگ میباشد و در کل همین منابع تغذیه خطی نیاز ما را برآورده می‌کند. اما برای جای کمتر، راندمان بالا، دقت بیشتر و هزینه بالا یک منبع تغذیه سوئیچینگ بنظر خوب می‌رسد. البته راندمان بالا به معنای این است که تلفات توان کم می‌شود و به اندازه همان توان تلف شده در منبع تغذیه سوئیچینگ نسبت به خطی هم به بار می‌رسد. خب به این نکته هم توجه کنید که طراحی منابع تغذیه خطی به مراتب از منابع سوئیچینگ ساده تر و راحت تر می‌باشد، طراحی منبع سوئیچینگ دشوار می‌باشد. خب در شکل زیر بلوک منبع تغذیه خطی رو می‌بینید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/IEEEE.png" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099">لینک دانلود کتاب و فایل های شبیه ساز و ترسیم مدار:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099">کتاب:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">https://www.4shared.com/office/DZVsiq9Yca/Dual_Power_Supplay_0-30V_3A_Li.html</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099">شبیه سازی و ترسیم مدار:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div>https://www.4shared.com/folder/mcVstJoq/P-S_0-30V_3A_Line.html</div><div>https://www.4shared.com/folder/1YxU4CvP/Simulation.html</div></font></div> text/html 2017-06-19T17:09:13+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر مرجع الکترونیک http://electronics.mihanblog.com/post/18 <font size="3"><font face="Mihan-Iransans" style=""><b style="">مرجع الکترونیک</b></font><br></font><div style=""><div style="text-align: right; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:</font></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Site:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">http://www.mElectronics.ir/</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Instagram:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">https://www.instagram.com/melectronics.ir/?hl=en</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Telegram:</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">http://t.me/mElectronics</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">http://t.me/IEEE471</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Blogger:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">https://electronic471.blogspot.com/</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Youtube:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">https://www.youtube.com/channel/UCKQnagFvI-oSEzvIshP0SNw?view_as=subscriber</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>Aparat:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">https://www.aparat.com/u_3428217</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b style="">Email:</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">msadr471@gmail.com</font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><br></div></div> </div> text/html 2016-10-01T17:30:17+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر مدار جمر موبایل http://electronics.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b>مدار جمر موبایل</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">سلام دوستان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">خب فایل PDF مدار جمر موبایل هم آماده شده، برای دانلود در وبلاگ قرار میدم. امیدوارم که درست استفاده کنید و موفق باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">برای جمع اوری این اطلاعات و تصاویر از کتاب های ذکر شده در پست های قبلی استفاده شده &nbsp;و هم چنین دیتاشیت کامل قطعات در فایل اصلی موجود می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">برای شبیه سازی و کشیدن مدار هم از نرم افزار پروتئوس و آلتیوم دیزاینر و تا حدودی از مولتی سیم کمک گرفته شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><hr></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b>لینک دانلود فایل PDF مدار جم موبایل:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b>http://www.4shared.com/office/PCQDCvwNba/_____.html</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-09-30T08:01:25+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر دانلود فوتپرینت و کتابخانه آی سی CVCO55CL و CVCO55BE و PF08109B http://electronics.mihanblog.com/post/15 <font face="Mihan-Iransans"><b>دانلود فوتپرینت و کتابخانه آی سی CVCO55CL و CVCO55BE و PF08109B </b></font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.4shared.com/zip/Xv7XZoz9ce/Library.html</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;خب اینم دو تا عکس از فوتپرینت این سه آی سی:</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8269145868/2.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8269145968/1.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><b>نکته: فوتپرینت CVCO55CL با CVCO55BE یکی هست!</b></font></div> text/html 2016-09-30T06:35:29+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر دانلود دیتاشیت قطعات مدار جمر http://electronics.mihanblog.com/post/14 <font face="Mihan-Iransans"><b>دانلود دیتاشیت قطعات مدار جمر </b></font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>آی سی NE555 تایمر:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17972/PHILIPS/NE555/+058J4UL.hKpRudSICwD+/datasheet.pdf</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>آی سی LM386 تقویت صدا:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8887/NSC/LM386/+57JJuIOzZKMAzv+/datasheet.pdf</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>آی سی LM741 یا UA741 تقویت کننده عملیاتی آپ امپ:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53589/FAIRCHILD/LM741/+_3W8-UwYhRDpKxHeRT.Dz+/datasheet.pdf</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>آی سی PF08109B تقویت کننده قدرت RF:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.rf-microwave.com/datasheets/4246_HITACHI_PF08109B_01.pdf</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>آی سی های CVCO55CL و CVCO55BE</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.crystek.com/microwave/admin/webapps/welcome/files/vco/cvco55cl-0925-0970.pdf</font><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b>CVCO55CL-925-970MHz</b></span></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.crystek.com/microwave/admin/webapps/welcome/files/vco/cvco55be-1785-1900.pdf<b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b>CVCO55BE-1785-1900MHz &nbsp; &nbsp;</b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></span></div><div><br></div> text/html 2016-09-29T14:18:55+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر مدار جمر موبایل http://electronics.mihanblog.com/post/13 <font face="Mihan-Iransans"><b>مدار جمر موبایل (مختل کننده موبایل)</b></font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">خب فایل word نوشته شد و من برای دوستان نسخه PDF این فایل رو قرار میدم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خب دوستان همون طور که میدونن داخل کشور ما کپی رایت رعایت نمیشه و منم به همین خاطر فایل PDF رو میذارم (البته به همینم شک دارم)!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همراه این فایل PDF شما دوستان نیاز مند چند مدار شبیه سازی و شماتیک و PCB هستید که باید دانلود کنید.</font></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><b>مدار شبیه سازی شده با پروتئوس</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">بخش IF:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><div>http://www.4shared.com/file/RoFEHThPce/IF-Section.html</div><div><font color="#3333ff">بخش نویز:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/-5L2lZTdba/NOISE_GENERATION.html</div><div><font color="#3333ff">بخش منبع تغذیه:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/iZEIxTOMba/Power_Supply_For_Jammer.html</div><div><font color="#3333ff">بخش ژنراتور موج مثلثی:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/F1i43lUoce/Triangular_Wave_Generator.html</div><div><hr><b><font color="#ff0000">شماتیک کامل و جزئی بخش ها با آلتیوم دیزاینر</font></b></div><div><font color="#33cc00">بخش IF:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/1mcoPPdRba/IF-Section.html</div><div><font color="#33cc00">بخش منبع تغذیه:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/8wC_L_pkce/Power_Supply.html</div><div><font color="#33cc00">بخش RF:&nbsp;</font></div><div>http://www.4shared.com/file/lTGHDGiyba/RF-Section.html</div><div><font color="#33cc00">کل مدار:</font></div><div>http://www.4shared.com/file/-YZU417Uba/Jammer.html</div><div><hr><b><font color="#ff0000">PCB کل مدار</font></b></div><div>http://www.4shared.com/file/ukro_VJqce/Jammer.html</div><div>http://www.4shared.com/file/-KuG4m4Eba/Jammer.html</div><div><hr></div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خب این فایل ها با نرم افزار های پروتئوس و آلتیوم دیزاینر شبیه سازی و کشیده شده اند.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans">لینک دیتاشیت قطعات رو هم براتون میذارم.</font></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">فایل Zip شده PCB و شماتیک مدار برای شما قرار دادم:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.4shared.com/zip/o4xhu7Ufba/471.html</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#33cc00">اینم شبیه سازی مدار با پروتئوس:</font></div><div>http://www.4shared.com/zip/Cb67FcC4ce/471_2_.html</div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>رمز تمامی فایل ها: www.electronics.mihanblog.com</b></font></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-Iransans">هر مشکلی پیش اومد بگید تا برطرف کنم.</font></div> text/html 2016-09-16T10:46:21+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر جمر موبایل http://electronics.mihanblog.com/post/12 <div><font face="Mihan-Iransans"><b>دانلود فایل های مورد نیاز</b></font></div><font face="Mihan-Iransans"> خب توی پست قبلی توضیحات مورد نظر داده شد حالا این چند تا کتاب رو دانلود کنید (زبان انگلیسی).</font><div><font face="Mihan-Iransans">خب منم اول از این کتاب ها کمک گرفتم به همین خاطر گفتم که در اختیار شما دوستان هم بذارم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لینک کتاب های مورد نظر:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اولی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.4shared.com/zip/diwoLUz7ba/Jammer.html</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دومی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.4shared.com/zip/nWXs736qce/Jammer_2.html</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سومی و چهارمی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.4shared.com/rar/yEb2dJZcce/Jammer_3-5.html</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ضمناً من منتظرم تا قطعات این مدار رو گیر بیارم نصب کنم و جواب بگیرم بعد یه کتاب که ترجمه این ها باشه براتون میذارم</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/123.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-16T10:01:12+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر جمر موبایل (Mobile Jammer) http://electronics.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">جمر موبایل</font></b></div><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;">قصد دارم یک وسیله ای که خیلی دوستان دنبال اون میگردن. خب اول از همه بگم که باید این مطالب پایین رو خوب بخونید، بعد به سراغ مدار و توضیحات دیگه میریم.</div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/Jammer.jpg" alt=""></div></font><div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans">جمر چیست</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نوفه ساز یا جمر دستگاهی برای ایجاد نویز سفید در دامنه بالا ست که برای حذف امواج مؤثر فرکانس بالا استفاده می‌شود. در اصطلاح تجاری به این دستگاه کور کننده آنتن موبایل یا مسدود کننده نیز اطلاق می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">بدین ترتیب به محض روشن شدن دستگاه، آنتن دهی کلیه موبایل‌ها (بسته به نوع دستگاه تا شعاع‌های مختلف) قطع می‌شود و در این میان هرچه که فاصله شما از دکل مخابراتی بیشتر باشد کارایی دستگاه بیشتر می‌شود. به مجرد خاموش شدن دستگاه نیز مجددا آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">اما در خصوص استفاده از این تجهیزات، تذکرات مختلفی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی (ITU) داده شده و به طور کل استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده تلفن همراه عملی غیرقانونی عنوان شده است؛ به نحوی که به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">حسین فلاح جوشقانی در این باره تاکید دارد: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده‌های تلفن همراه، از سال ۱۳۸۸ در کشور لازم‌الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">وی افزود: عمده مسدودکننده‌های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه‌های ارتباطی و اختلال در خدمات‌رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می‌گیرند، به خطر می‌اندازند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش ایسنا، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه افزود: در برخورد با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از مسدودکننده‌های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیوئی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می‌کنند، دستگاههای غیرمجاز آنان جمع‌آوری ‌شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می‌شود.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b>مکانیزم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><div>عملکرد جمر‌ها مسدود کننده های فرکانس بالا به طور خلاصه به این صورت است:</div><div>1- ایجاد نویز سفید.</div><div>2- مهار شبکه سلولی در یک قسمت از سلول هدف.</div><div>3- در نهایت با افزایش فوق العاده دامنه، توان سیگنال تولید شده جمر، افزایش یافته و سیگنال مفید ارسالی را از بین می‌برد.</div><div>نتیجه این فرآیند تخریب یک قسمت از شبکه مجازی سلولی مخابراتی و تخریب تمام سیگنالهای فرکانس هدف در محدوده مؤثر دستگاه است.</div><div><br></div><div><b>انواع جمر</b></div><div>فرم اصلی و اولیه جمر در بالا تشریح شد اما اخیرا با پیشرفت روز افزون سرعت شبکه های مخابراتی و افزایش پهنای باند، نسل سوم و چهارم و شبکه بلوتوث، جمر‌هایی جهت مهار این شبکه ها نیز تولید و روانه بازار شده است.</div><div><br></div><div><b>عوارض</b></div><div><div>جمرها (مسدود کننده آنتن موبایل) یکی از مورد بحث ترین عناصر الکترونیک- مخابرات در بین مهندسین پزشکی و دانشمندان علم طب هستند. این نگرانی‌ها به خاطر این هستند که تلفن همراه از خود امواج الکترومغناطیسی در مقیاس مایکروویو ساطع می‌کند. پس با در نظر گرفتن همین نکته که خود تلفن همراه امواج فرکانس بالایی تولید می‌کنند که موجب آسیب به بدن انسان می‌شود، استفاده از جمر نیز بالطبع موجب زیان خواهدشد.</div><div>پزشکان، حالت تهوع و پرخاشگری را ساده ترین عوارض این امواج معرفی کرده‌اند. اما در حالت‌های پیشرفته، ضعف نخاعی، کم سویی چشم، اختلال حواس، روان پریشی و حتی در مواردی نازایی زنان و عدم امکان بارور سازی در مردان و حتی تولد نوزاد ناقص الخلقه را از عوارض این دستگاه معرفی نموده و برای استفاده از این دستگاه هشدار داده‌اند.</div><div>در ایالات متحده استفاده گسترده و طولانی مدت این دستگاه ممنوع شده و دادگاه ایالتی میشیگان ۶ ماه تا ۳ سال زندان جهت تولید و فروش این دستگاه در نظر گرفته است.</div><div>اتحادیه اروپایی نیز انگلستان را به عنوان تنها حمایت کننده از تولید جمر تحت فشار قرار داده است. تنها در کشور چین تولید و فروش این دستگاه قانونی و با حمایت چند کشور دیگر ادامه دارد.</div><div>ITU، سازمان تنظیم مقررات رادیویی جهانی نیز تولید و انتشار امواجی با فرکانس مورد استفاده در جمرها ممنوع کرده است.</div><div>در ایران نیز، اخیرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌ای به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از آن‌ها خواست جلوی استفاده از این دستگاه گرفته شود.</div><div><br></div><div>خب بنظر خوب نمیرسه که من نحوه ساختنش رو بگم اوضاع خطریه جرم داره!&nbsp;</div></div><div><br></div><div><div><b>یک نکته ای رو همین اول بگم: اینکه دیتاشیت تمام قطعات رو حتماً دانلود کنید و بخشIF رو حتماً روی برد بورد تست و به قسمت RF &nbsp;بدید، بعد مونتاژ کنید.</b></div><div>&nbsp;این عکس جمر من نیست، این عکس مال یه کتاب (به زبان انگلیسی) بود که چند تا دانشجوی اُردنی درست کردن!</div></div><div><br></div><div>خب دوستان همینطور که این نوشته های بالا استفاده از این وسیله رو ممنوع کردن، قصد من از گذاشتن این فایل داخل اینترنت اینه که اگه ساخت این مدار به پروژه درسی کسی کمک کنه میتونه استفاده کنه، سعی کنید از این وسیله استفاده ناصحیح نکنید و بیشتر برای بالا بردن سطح علمی تون باشه. خودم میسازمش برای پروژه نوبت اول یا دوم، سال سوم هنرستان هستم رشته الکترونیک.</div><div><br></div></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-07-26T06:36:58+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر دیود (Diode) http://electronics.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: justify;"><b>دیود</b></div><div style="text-align: justify;">دیود یکی از پرکاربرد ترین قطعات در صنعت الکترونیک می باشد و بیشتر ان را با نام یکسوساز می شناسند بعداً در مورد یکسوسازی توضیحات بیشتری خواهیم داد.</div><div style="text-align: justify;">کلاً دیود جریان را فقط در یک جهت عبور میدهد اگv به شکل زیر دقت کنید متوجه میشوید. نماد فنی آن هم همین موضوع را به طور کامل مشخص میکند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHant_SgXfNiPz67Mjn6QFGW4FbAiXFQzA9mCL4mKE9PJdsCnb" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAACoCAMAAAA4sZdKAAAAxlBMVEX///8AAAAgHhz6+/o7Ojn29/UhHx3a29gdGxlSU00qKSc4ODXs7es9PTo0NDGqraYPEAxTUlBISUS+wLjo6eckJR5hYFgXFRRXWFGXl5akpJ0vLywMDgl5e3UmJSOJioIrLCUcHBbN0MltbGTg4d7KyseYmpR1dW2ztK9DRD+qrq2Dg3yRkotlZV1LTEXCxL1wcW/f49w6OjKLjo2cm5hkaWbU1NO/vrtERDo1Myd9gX9VVEl/gHfEw8PY2tqztawUFQldXFurh/9LAAAMI0lEQVR4nO1ci2KiuhaNcmKgBtMBBqkU7SBPFajagU5r6+n//9TdAa041pY+0N57XZAQEGGR7BcBgtAJXwjhfXsL79v/A9DH9jv2HinXdTNqNBr/ModW3HveCOsm9BMYNc6lmxRX2fui8WNDiBKEXK0WQoD+9ch5J6HAQu5V1boF4KTKXueNNc474+CtarpoKM+EhNG1NsvQmhGG/9qv/p81piV2+y7/qrGF2KavCUmphog6MpQHhFl+ZEyzxyzq7SckUDwYWLDfat3x9tTtr8ZfCC9ekYsNISFIk3NjLqC0J0DtkN6SDF9rvoCkC6pg6q34oHFVQo3Grx+DbM+lbgjhnsOG2tMIOQOKSCK4yaMb7OdDI/Rw7c4C5KX8zyjD4z2XfbVLCCAqvRcvoETIe+xdo+BfRMZ4SpdoHDjI299iqYcGytOPOVJvYG2CBTTZQ+j8RUK5ODGyc4KSDLmu3QPDNMpUNNavdS+NjFdqyLE0XUM0JqMMaZqXeWS5p8l+7iUEiIJ0W8RLWobtvEQ5aww+JVez/fCyDPZj9gAjVx8O7zX7I4QaDfkuK/9xyw69C5jkCwpHEzRKNbSP/v4mexanp+SZxMcJVcbLQv03LBevCCl1E/pViVCjobPUyWuoZj6VCTUaP8EDzxuKQ6phW2YFXBFvy1AZTRFc3iXgHKYi21uel9tWmHf+qQb5HXTOlYvrxo9CxVGu7K+U8basCVXxltpv0L9m9BBa9qsanatJHsEdQMsqqb30sApKDlBDbwr1pWxtFOYAhN6Qoau7UdkrH5tQeOP+7VyP2WR/1J1w9ni+7FzxXgqgjqX2uc15CcdxrrPe3rvGYzSZ4b5y83Booe52rNfvRA/QZCW179wFb91NH9IOtW/St891uCabBZV6DQ7jXC+VV+7wtjGvv4YaP3+z6ueYN+S6CQWvafkOUrjxPOGE/1IIX969+kloE67fr3Y41g36WCx5h4+QUm4sBbWqxawD2hhrGnYQ4x1hA7eHBYp2+9AOByzYKpujnoYD3nnr9ZD3G7MjSpJmDTUWSnamAyFPmrJoHEWDYzYZnJuyNM17CYS8z+A9TqUeSl62t3P0OAAtP6aen3DCCSeccMIJ/zdwiONoHHQFjClMu8+y8uc92wgcRF9+pP4JMH8AmPDJ4+jxaQ3WGxUIlm6SwJxsxdm3GXoavPeEQlLqqnvhHSkvVABhaMSxoeiGHuuGYcSGDmUDVmFFD3UjGi8W48FivCClg1H9YR7lz5o5YEmdCmG482vyHAoKNtlh5J21c5g867Q7MqS23AnbYacTwgJyM5RDQ4+iYWRIm7duhMDRpRlGDuMsBIe5j4s32w8T1BtbdPXcHyE33dllclaguVqKkPqtszLgJxMoGZIhhcvNlQ6E+EkfIXSTIqppnufqZOfof8PNkKFdJCjILwwHxN3Zxeo2K6AFtcZh9p7/mPZAhtIzjAKGHlWsZantvRWU4wmhDf1KR6SHkU2Q7ewSujsvnVdsiUWCYp6ti2LHPIOmbJt3mxqaC/cZGkjoxna0nsNYhpO3RIgOtIkfBCaFdhYcFT06u01mrQnxk5+L501IrW63BZkodrsiz8VuswOiBrO52Fwtc24chO9shnuRZU2IP+y9VUNCYIegYxFLGZr0LDbXdlvZLxGC1MoTbySYmq0i54RWou+X6j8/mADahQl1NKRVeLeOMN5GNA1AuIdMZ8KuFkRVZAiaLO6EsiLL/u5J3oWC8ws8nqF3W/1ma4fAptzljMV2HEpy3G5HnyT0Noy+2TY7Gx3vt4AgR18soSWFkgRqL32MUMkFCXjln3KsHRYW8u2QaWFuEdsKqHVus8Fow8whh2vALkPf94f+MHqlyXKJ5j5v7feElUzhgLuh3DF54KEmg4E1KGCB+R9bCz9fH48HFqSVtMqy0pZkic8vwRgXR1hEieu6apKoqhqoa7iJyreusVwtR2r+qq3gRcMC/JqswQKuDYj447FvjX04MKfIE88nC7OTo93s9E2z3zfBLIvQgh2xU4IZ6vxg/nAoxXGs6IohRbqkxwYkABS4C4QU61uIuJlxgOJSXcI1wHUkxOa5bduQ1CBf8DXbnhJbJTZRuZtoApHCBq5NIl8ro69E/ARG2A6yjAU9xhjEAhnjhWC5DHoBANplCeusiBb4Lt4SI02FUyb5SeF8dgGSz4lqq4lD0hR+IFPHTtI0ZVAZUDMm8AIO/b5oimetIoEBOstJNvtnfdmQFSmUzeaUTJP8sHCKKT+kTaaEH9CZ8qOS6ZQv8y3wO7gHga/wvWGxTDg114Y5gVlNgsUEliM1SFyowiUcloH5bbbPzBaY4mZHNFv9M56aYqcPTdfsdvIKapqdWO53wPGKYAZtOCm1CSVTjRDQjSmd8lfdtCnFudZgrkXTqTYFeiDXRJ+ttUOB9u0ooEGwhNRWQkOKQYn+CcN2LIUgy2ehDPJcOM6XEIerwtAfgwTpQ302uw9noXQvSffy7P5eur+9ncWz+P4eNs9iHqTosHIbgybcS3He4Z16q5CPt2/AggJJEGRB8AApy8G1xbWZD4GPIkug7n+pFTc6EoQckCDTB96EA1TEskA5rAXX0IXFJ9gA4VteuIZkLXiJJ8tavYT7bIM48PrtpVIubF7HT/pgFnl4dsa1SYbIrCO3oXINbo3kwiTFkIb8nGPfjwgGv7Uxac9FjW4C82ID5B/ox3Ub/VafW+dCVloin/r9JngJRc6zUDkD2x1LoOpQkf26+0Xt1o4ja7YueWRkdjvNdm6FWtyXgaSB+WyHuxHV1wJ3+/0VjTzkaHVbq+I6RssdrFi4FUVpq3UTulo5drHbyoMyCMhgmRdb53lw1uXE+oWHafcrvVv/GUKzdaQB4SKPXi9zGl3xEkLHdQVdit2Vy2u33g7kPwdhVjiM1iVEh5wID1+hzLk1L7vdS/E8J9ji/g283c/aO/tvm30gUggND1mbvK2aUE1ArpAfHl+LEFCDeTDN27r5oLjfaXIvz/1YgdytmqYpd2QzR0sUzzoKD1BC+b52Qjq/dB5hwFwCGMkQ7mFBueKclsGttq4ow9oJjXPnYOSZAQGGERlDY71FH0ZRHrnquXuA0MqrnZDKVuixMgpXyNaBZ48F3DMy9p7PrT4GYR17b2MTh2/jmE8ZTzjhhP9npEd/f2f1IUTRjUyHwwrfVH4x1j3MefxFhdVnU495FyDr7flTnSATgYCzECbAyPERRS5GDu9QgbrCnoOqdIl/JTTM7EnPCRxtiahvaMyOAjIcEVUggYDUa3rodxht6ZpY3WEyb0MQz7xQt+O2NPsTB0gzIAjy4nD69kG+Gg7TSsqUBs8PJHimHV7PnAXJNl8DO/6WYgnZbg933dC2PuMghydwwgknnHDCCTXCuai78/Wd0Azx9+OxSWxBC/V2dMxX0HeQSe6Fcvf1o8V8HBd3ghYY0js+bqoZ9AnCfBr8kV8ZT+OwcOI8iMyiq8FRv/jYIFv1UbvW1eR7qNzdqgtWePDjef29nxXwZy0/mE4a0Te4DaC3JYM9F28fj26YsvK3udqNPqwy1NTrqDzCxMsYW+WD0cBQPmkF0h/timNwvDwwR7vxlzAz83MmoOoYJXsgOPLW8zLHbx3XTgrX5b4rOrq1jqxqmb/RKzzSrx+ObLJp6SF58s9ttQHm6sTvm1UBO8MzdlQqOTJjVSWpFd8cvXZApczVUFTz2fzw3cS7EFa+tdeWdt85PgZGkcAHDWw8fYfaAThSyuMO5dt84j68Qe5v4/PO9Kug/sDzxsU3UK0VHHMxu/5G90D0qTGu+7WYd4FY2bfQ9GcI30d4TsD7O34qD6n7pcDW3p/cI9wLUoyLj42wVtYi/mI2ThIiaGthtnm4QdFmQz0QbAqEOJdEnxTDQPLBWxz/gSuWqznRgiFCCiUTBAs7vvVQZ0Ni5BA/8LATBJNbDyNsO8Y4CwZ3QE4gGQsm0W0WDTHtpWlwEwzsrCfNa7TXmCBqq5GLtHs/4U/qBZtM7gdeNHdgJXUHfiJ4PmOC4Jm3Hru1rCGrtSdGY9RVEV1ikiDCH/JS5jguLaoAB2kx6POG/4BfQI18EBovJhoimT2AnA+RygIy0LSi70flgxfTrfbJPETrDT+EQrfW39DB6mbA2Zf06X/CgfwHpV1cZDv9azgAAAAASUVORK5CYII=" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">خب دیود از اتصال دو نیمه هادی نوع N و P به یکدیگر ساخته می شوند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>P: Positive &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ناحیه مثبت</b></div><div style="text-align: justify;"><b>N: Negative &nbsp; &nbsp; &nbsp;ناحیه منفی</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/9873225345868.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTO9VLOzzwYU2IugePa4jNb73l4c3JKtu2VI4GyNr9U7nCGvJ2G" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><b>اتصال نیمه های N و P به یکدیگر&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;">اول از همه باید بدانیم این نیمه هادی ها چه هستند اگر کمی از شیمی سر در بیاورید این مطلب را به خوبی خواهی فهمید. نیمه هادی ها از ژرمانیم و سیلیسیم هستند ولی %90 &nbsp;اوقات از سیلیسیم می سازند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2EcucvGL9e0d1zBKyy21YXCPJyFZ2v1Be4cMG7BO2yhYZ0DjJNw" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>ساخت کریستال نیمه هادی نوع N</b></div><div><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">نیمه‌هادی نوع N&nbsp;گونه‌ای از&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نیمه‌هادی‌های غیرذاتی</span>&nbsp;است که&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آلایش</span>&nbsp;آن به وسیلهٔ&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اتم‌های دهنده</span>&nbsp;انجام شده‌است و به این وسیله الکترون‌های آزاد بیشتری در مادهٔ نیمه‌رسانای میزبان فراهم آمده است. (برای نمونه با تزریق&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">فسفر</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سیلیسیم</span>)</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">به بیان دیگر نیمه‌هادی‌های نوع N، از ترکیب یک نیمه‌هادی خالص با عناصری که دارای اتم‌های پنج‌ظرفیتی هستند (مانند&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آرسنیک</span>) به دست می‌آید. در&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پیوند کووالانسی</span>&nbsp;بین اتم ناخالصی با اتم‌های نیمه‌هادی میزبان، یک الکترون اضافه به وجود خواهد آمد که از مدار والانس یک اتم به اتم دیگر حرکت نامنظمی دارد و پایدار نیست. با توجه به بیشتر بودن تعداد الکترون‌ها از حفره‌ها در نیمه‌هادی نوع N، در این نیمه‌هادی به الکترون‌ها حامل‌های اکثریت و به حفره‌ها حامل‌های اقلیت گفته می‌شود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>ساخت کریستال نیمه هادی نوع P</b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">نیمه‌هادی نوع پی&nbsp;گونه‌ای از نیمه‌هادی‌ها است که به وسیلهٔ&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آلایش</span>&nbsp;یک&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نیمه‌رسانای</span>&nbsp;با اتم‌های&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پذیرنده</span>&nbsp;به دست می‌آید و از این راه&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حامل‌های بار</span>&nbsp;آزاد مثبت (<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حفره‌ها</span>) در نیمه‌هادی افزایش می‌یابند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">در لایهٔ آخر نیمه‌هادی‌های خالص مانند سیلیسیم یا ژمانیم تنها چهار الکترون والانس وجود دارد.<span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">&nbsp;ناخالصی تزریق‌شده به نیمه‌هادی عنصری با اتم‌های سه‌ظرفیتی مانند&nbsp;</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آلمینیوم</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">&nbsp;است. در نتیجه در چهار پیوند کووالانسی ایجاد شده به بین اتم‌های ناخالصی و نیمه‌هادی، یکی از پیوندها ناقص خواهد شد و حفره‌ای به وجود می‌آید که الکترون‌های لایهٔ والانس اتم‌های مجاور دائماً سعی می‌کنند آن را پر کنند و بنابراین حفره پایدار نخواهد ماند. با توجه به بیشتربودن تعداد حفره‌ها از الکترون‌ها در این نیمه‌هادی به حفره‌ها&nbsp;</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">حامل‌های اکثریت</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">&nbsp;و به الکترون‌ها&nbsp;</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">حامل‌های اقلیت</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">&nbsp;</span><span style="unicode-bidi: -webkit-isolate;">گفته می‌شود و کریستال حاصل را نیمه‌هادی نوع پی (پی مخفف positive در انگلیسی و به معنای مثبت است) می‌گویند.</span></p></div><div style="text-align: justify;"><b>بایاس معکوس (مخالف)</b></div><div style="text-align: justify;">در بایاس معکوس دیود قطع است و هیچ جریانی از خود عبور نمیدهد و عرض ناحیه سد زیاد می شود و جریان کمی به نام جریان اشباع معکوس عبور میکند.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>بایاس مستقیم (موافق)</b></div><div style="text-align: justify;">در این بایاس دیود وصل و جریان را از خود عبور میدهد. و ناحیه سد شکسته خواهد شد، ولتاژ حدود 0.7 روی دیود افت می کند، که این ولتاژ به ازای جریان های بیشتر، بیشتر خواهد شد.</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8987654328687.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><b>خاصیت دیود</b></div><div style="text-align: justify;">دیود از نوع سیلیسیم تا ولتاژ حدود ۰/۷ ولت عایق بوده و بعد از آن به یک رسانای خوب تبدیل می‌گردد. این ولتاژ آستانهٔ تحریک برای دیودهای مختلف متفاوت است و مثلاً برای دیودهای ژرمانیومی حدود ۰/۲۵ ولت است؛ یعنی برای روشن شدن دیود سلیسیومی ۰/۷ ولت نیاز است ولی برای روشن شدن دیود ژرمانیومی ۰/۲۵ ولت لازم است.</div><div style="text-align: justify;">لازم به ذکر است که این ولتاژ به ازای جریان های مختلف تغییر خواهد کرد. هر چه جریان بیشتری عبور کند افت ولتاژ دو سر ان بیشتر خواهد بود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8985345374.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b>منحنی مشخصه دیود (دیود سیلیسیمی)</b></div><div style="text-align: justify;"><b>جریان اشباع معکوس و ولتاژ شکست د دیود</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;">امّا هنگامی که ولتاژ معکوس به دیود متّصل شود، جریانی از آن، نمی‌گذرد؛ مگر جریان بسیار کمی که به «</span><span style="text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جریان اشباع معکوس</span><span style="text-align: start;">» معروف است و در حدود چند میکروآمپر یا حتّی کمتر می‌باشد. این مقدار جریان معمولاً در اغلب&nbsp;</span><span style="text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مدارهای الکترونیکی</span><span style="text-align: start;">&nbsp;قابل چشم پوشی است و تأثیری در رفتار سایر المان های مدار نمی‌گذارد. هرچه جنس بلور به‌کاررفته در ساخت دیود، به لحاظ ساختار، منظّم‌تر باشد، دیودْ مرغوب‌تر و جریان اشباع معکوس، کمتر خواهد بود. مقدار جریان اشباع معکوس در دیود‌های با فنّاوری جدید، عملاً به صفر می‌گراید. امّا نکته‌ی مهم آنکه تمام دیودها یک آستانه برای&nbsp;</span><span style="text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ماکزیمم ولتاژ معکوس</span><span style="text-align: start;">&nbsp;دارند که اگر ولتاژ معکوس، بیش از آن شود، دیود می‌سوزد (بلور ذوب می‌شود) و جریان را در جهت معکوس نیز می‌گذراند. به این ولتاژ آستانه، «</span><span style="text-align: start; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ولتاژ شکست</span><span style="text-align: start;">» گفته می‌شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><b>مقاومت در دیود</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;">با توجّه به غیر خطّی بودن مشخصهٔ دیود، دو نوع&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت</span><span style="text-align: start;">&nbsp;می‌توان برای دیود تعریف کرد. این&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت‌ها</span><span style="text-align: start;">&nbsp;عبارتند از&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت استاتیکی</span><span style="text-align: start;">&nbsp;(R</span>s<span style="text-align: start;">) که در جریان DC و</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت دینامیکی</span><span style="text-align: start;">&nbsp;(R</span>d<span style="text-align: start;">) در جریان AC حساب می شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8695434898734.jpg" alt=""></div><div><h3 style="text-align: justify; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom-style: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D9.82.D8.A7.D9.88.D9.85.D8.AA_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D8.AA.DB.8C.DA.A9.DB.8C">مقاومت استاتیکی</span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">مقاومت اهمی در یک دیود از تقسیم&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ولتاژ</span>&nbsp;دو سر دیود بر جریان عبوری از آن به دست می آید. مقاومت دیود در مقابل عبور&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جریان مستقیم</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جریان متناوب</span>&nbsp;فرق میکند. مقاومت دیود در مقابل عبور جریان مستقیم را&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت استاتیکی</span>&nbsp;می نامند و مقدار آن را از رابطه زیر به دست می آورند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>Rdc = Vf/If</b></p><h3 style="text-align: justify; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom-style: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D9.82.D8.A7.D9.88.D9.85.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.D9.86.D8.A7.D9.85.DB.8C.DA.A9.DB.8C">مقاومت دینامیکی</span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">مقاومت دیود در مقابل جریان متناوب را&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقاومت دینامیکی</span>&nbsp;می نامند و از رابطه زیر بدست می آورند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>Rac = ∆Vf/∆If</b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>∆=</b> تغییرات ولتاژ یا جریان</p><h3 style="text-align: justify; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom-style: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D9.82.D8.A7.D9.88.D9.85.D8.AA_.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.85.D8.B9.D8.A7.D8.AF.D9.84_.D8.AF.DB.8C.D9.88.D8.AF_.D8.AF.D8.B1_.D8.B4.D8.B1.D8.A7.DB.8C.D8.B7_AC">مقاومت های معادل دیود در شرایط AC</span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">در هر دیود عملا سه نوع مقاومت وجود دارد. یکی مقاومت مربوط به لایه N و دیگری مقاومت مربوط به لایه P و سومی مربوط به مقاومت دینامیکی لایه سد Rac است. مجموعه این مقاومت ها را Rd می نامند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>Rd = Rp+Rac+Rn</b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b>انواع دیود</b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">1- دیود های یکسو کننده معمولی</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">2- دیود زنر</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">3- دیود نوری LED</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">4- دیود لیزری</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">5- دیود واراکتور (خازنی)</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">6- دیود شاتکی</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">7- دیود تابع نور (فتو دیود)</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">8- دیود چهار لایه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">9- دیود یکسوساز کنترل شده سیلیکونی SCR (البته اینو دقیق نمی دونم دیود هست یا نه)</p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;">10- دیود تونلی</p></div> text/html 2016-03-19T11:20:39+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر خازن (capacitor) http://electronics.mihanblog.com/post/4 <p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><b>خازن (capacitor)</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><img src="http://iseee.ir/uploads/posts/1374954782_axsakhazmos.jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://iseee.ir/uploads/posts/1374954811_axalaekhcapa.jpg"></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><b>نماد فنی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نماد حقیقی</b></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">خازن (capacitor)&nbsp;یا&nbsp;انباره&nbsp;عنصری دوسر و پسیو است که&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">انرژی الکتریکی</span>&nbsp;را ذخیره می‌کند. انواع مختلفی از خازنها وجود دارد اما همه آنها حداقل دو هادی که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند را در ساختار خود دارند. هادی ها می توانند از جنس فلز یا الکترولیت باشند. عایق دی الکتریک نیز که برای افزایش ظرفیت خازن استفاده می شود می تواند از جنس شیشه، سرامیک، پلاستیک، میکا، کاغذ و … باشد. خازنها به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ولتاژ</span>&nbsp;مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">فیلتر</span>&nbsp;هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنالهای متناوب را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم می‌شوند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">میدان الکترواستاتیکی</span>&nbsp;(<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">بار الکتریکی</span>) در خود ذخیره کند. انواع خازن در&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">مدارهای الکتریکی</span>&nbsp;بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه&nbsp;capacitor&nbsp;است نمایش می‌دهند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود؛ برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت می‌توان از خازن استفاده کرد. خازنها می‌توانند میدانهای الکتریکی را در حجم‌های کوچک نگه دارند؛ به علاوه می‌توان از آنها برای ذخیره کردن انرژی استفاده کرد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><b>ظرفیت خازن</b></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">ظرفیت معیاری برای اندازه‌گیری توانایی نگهداری&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">انرژی الکتریکی</span>&nbsp;است. ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">نگهداری انرژی</span>&nbsp;الکتریکی بیشتری است. باید گفت که ظرفیت خازن‌ها یک کمیت فیزیکی‌ست و به ساختمان خازن وابسته‌است و به مدار و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">اختلاف پتانسیل</span>&nbsp;بستگی ندارد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">واحد اندازه گیری ظرفیت&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">فاراد</span>&nbsp;است. ۱ فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می‌باشد. بنابراین استفاده از واحدهای کوچک‌تر نیز در خازنها مرسوم است.&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">میکروفاراد</span>&nbsp;(µF)،<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">نانوفاراد</span>&nbsp;(nF) و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">پیکوفاراد</span>&nbsp;(pF) واحدهای کوچک‌تر فاراد هستند.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">نسبت مقدار باری که روی صفحات انباشته می‌شود بر اختلاف پتانسیل دو سر&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">باتری</span>&nbsp;را ظرفیت خازن (C) گویند؛ که مقداری ثابت است.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; direction: ltr; padding: 1em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">C=K(A/D)</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">در این رابطه:</font></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" ?=""><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">C&nbsp;= ظرفیت خازن بر حسب&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">فاراد</span></font></li></ul><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; direction: rtl; color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px;"><span class="jadval2"></span></p><table border="1" width="307" height="117" style="color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; text-align: justify; font-weight: bold; font-size: 16px; margin-left: auto; margin-right: auto; background-color: rgb(255, 255, 0);"><tbody><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(238, 238, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index55" rel="55"></span>نام واحد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index56" rel="56"></span>علامت واحد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index57" rel="57"></span>مقدار واحد بر حسب فاراد</font></td></tr><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index58" rel="58"></span>میلی فاراد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index59" rel="59"></span>mF</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index60" rel="60"></span>0.001</font></td></tr><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index61" rel="61"></span>میکرو فاراد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index62" rel="62"></span>µF</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index63" rel="63"></span>0.000001</font></td></tr><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index64" rel="64"></span>نانو فاراد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index65" rel="65"></span>nF</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index66" rel="66"></span>0.000000001</font></td></tr><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index67" rel="67"></span>پیکو فاراد</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index68" rel="68"></span>pF</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index69" rel="69"></span>0.000000000001<br><br></font></td></tr></tbody></table></div><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" ?=""><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">V&nbsp;= اختلاف پتانسیل دو سر مولد برحسب&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ولت</span></font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">k&nbsp;(بدون یکا) =&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ثابت دی‌الکتریک</span>&nbsp;است که برای هر ماده‌ای فرق دارد. تقریباً برای&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">هوا</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">خلأ</span>&nbsp;<b>1=K</b> است و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن ۱</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">A&nbsp;= سطح خازن بر حسب&nbsp;<b>m<sup>2</sup></b></font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">d&nbsp;=فاصله بین دو صفه خازن بر حسب متر(<b>m</b>)</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">چند نکته</font></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" ?=""><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">آزمایش نشان می‌دهد که ظرفیت یک خازن به اندازه بار (q) و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن (V) بستگی ندارد بلکه به نسبت q/v بستگی دارد.</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم دارد.</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">ظرفیت خازن با فاصله بین دو صفحه نسبت عکس دارد.</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">ظرفیت خازن با مساحت هر یک از صفحات و جنس دی‌الکتریک (K) نسبت مستقیم دارد.</font></li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b>ساختمان خازن</b></font></div><div><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:</font></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" ?=""><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans">صفحات&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">هادی</span></font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">عایق</span>&nbsp;بین هادیها (<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">دی‌الکتریک</span>)</font></li></ul><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans">هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولاً صفحات هادی خازن از جنس&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">آلومینیوم</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">روی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">نقره</span>&nbsp;با سطح نسبتاً زیاد بوده و در بین آنها عایقی (<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">دی‌الکتریک</span>) از جنس&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">هوا</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">کاغذ</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">میکا</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">پلاستیک</span>،<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">سرامیک</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">اکسید آلومینیوم</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">اکسید تانتالیوم</span>&nbsp;استفاده می‌شود. هر چه&nbsp;<span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ضریب دی‌الکتریک</span>&nbsp;یک ماده عایق بزرگ‌تر باشد آن دی‌الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. به عنوان مثال، ضریب دی‌الکتریک هوا ۱ و ضریب دی‌الکتریک اکسید آلومینیوم ۷ می‌باشد. بنابراین خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم ۷ برابر خاصیت عایقی هوا است.</font></p><table border="1" style="color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; width: 300px; font-weight: bold; font-size: 16px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 0);"><tbody><tr style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(238, 238, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans">ضریب دی الکتریک</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index21" rel="21"></span>&nbsp;نوع عایق</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index22" rel="22"></span>1</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index23" rel="23"></span>هوا</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index24" rel="24"></span>3 - 8</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index25" rel="25"></span>میکا</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index26" rel="26"></span>800 - 1200</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index27" rel="27"></span>سرامیک</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index28" rel="28"></span>2.5</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index29" rel="29"></span>پلی استر</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index30" rel="30"></span>7</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index31" rel="31"></span>اکسیدآلومینیوم</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index32" rel="32"></span>26</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index33" rel="33"></span>اکسید تانتالیوم</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index34" rel="34"></span>2 - 6</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index35" rel="35"></span>کاغذ</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index36" rel="36"></span>5.5 - 10</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index37" rel="37"></span>شیشه</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index38" rel="38"></span>2 - 5</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index39" rel="39"></span>روغن</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index40" rel="40"></span>3 - 5</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index41" rel="41"></span>فیبر</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index42" rel="42"></span>3.4 - 4.2</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index43" rel="43"></span>کوارتز</font></td></tr><tr style="text-align: center; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(221, 255, 255);"><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index44" rel="44"></span>2 - 2.2</font></td><td><font face="Mihan-Iransans"><span class="masha_index masha_index45" rel="45"></span>پارافین</font></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><b>شارژ خازن</b></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: start;">وقتی که یک خازن بی‌بار را به دو سر یک&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">باتری</span><span style="text-align: start;">&nbsp;وصل کنیم؛&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">الکترون‌ها</span><span style="text-align: start;">&nbsp;در مدار جاری می‌شوند. بدین ترتیب یکی از صفحات بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. آن صفحه‌ای که به قطب مثبت باتری وصل شده؛ بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. خازن پس از ذخیره کردن مقدار معینی از بار الکتریکی پر می‌شود. یعنی وجود اینکه کلید همچنان بسته‌است، ولی جریانی از مدار عبور نمی‌کند و در واقع&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جریان</span><span style="text-align: start;">&nbsp;به صفر می‌رسد. یعنی به محض اینکه یک خازن خالی بدون بار را در یک مدار به&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مولد</span><span style="text-align: start;">متصل کردیم؛ پس از مدتی کوتاه عقربه&nbsp;</span><span style="background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گالوانومتر</span><span style="text-align: start;">&nbsp;دوباره روی صفر بر می‌گردد. یعنی دیگر جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت می‌گوییم خازن پرشده‌است.</span></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><b>دشارژ خازن</b></font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">ابتدا خازنی را که پر است در نظر می‌گیریم. دو سر خازن را توسط یک سیم به همدیگر وصل می‌کنیم. در این حالت برای مدت کوتاهی جریانی در مدار برقرار می‌شود و این جریان تا زمانی که بار روی صفحات خازن وجود دارد برقرار است. پس از مدت زمانی جریان صفر خواهد شد. یعنی دیگر باری بر روی صفحات خازن وجود ندارد و خازن تخلیه شده‌است.</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><b>خلاصه ای درباره خازن</b></font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>خازن:</b></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;خازن یه قطعه است که کارش ذخیره ولتاژ میباشد. انواع مختلفی هم دارند که در زیر بهشون اشاره میکنم.</span></div><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>شارژ خازن:</b></span>&nbsp;اگه به خازن منبع تغزیه وصل کنی یا در مدار قرارش بدی شارژ میشه ؛ یعنی بار الکتریکی درش ذخیره میشه.(بهش منبع ولتاژ وصل میکنیم)</div><span style="list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: justify;"><span style="list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>نحوه دشارژ خازن(خالی کردن خازن از ولتاژ):</b></span>&nbsp;منبع تغذیه رو از مدار جدا میکنیم.</div></span><span style="list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: justify;"><span style="list-style: none; border-style: initial; border-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>AC &amp; DC :</b></span>&nbsp;خازن در جریان متناوب (AC) جریان را عبور می دهد و شارژ و دشارژ می شود ولی در جریان مستقیم(DC) سریعا شارژ شده و جریان را عبور نمی دهد.</div></span></font><p></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; list-style: none; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; vertical-align: baseline; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Iransans">فیلمی از کاربرد خازن</font></span></h3><p style="padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Higgs-Naskh, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106); line-height: 20px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><iframe width="640" height="360" src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dFHYD/vt/frame" allowfullscreen="allowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: initial; max-width: 100%; background: transparent;"></iframe></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; "></p></div> text/html 2016-01-21T12:47:52+01:00 electronics.mihanblog.com سید محمد صدر مقاومت الکتریکی (Resistor) http://electronics.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA">مقاومت الکتریکی (</span><span dir="LTR">Resistor</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></b><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مقاومت الکریکی عملاً هر عاملی که باعث مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی شود را مقاومت الکتریکی می گویند و آن را با حرف </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نشان می دهند، واحد ان اهم میباشد و با Ω (امگا الفبای یونانی) نشان می دهند. هر زمانی که یک خط راست فلش دار را روی نماد فنی هر قطعه مشاهد کردید به معنای متغییر می باشد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">نماد فنی آن&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/7867853645423134586.jpg" alt="">&nbsp;<span lang="FA">در استاندارد بین المللی می باشد و ما بیشتر از این نماد استفاده می کنیم&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/79893685742141758293.jpg" alt="">.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA">مقاومت ثابت (</span><span dir="LTR">Resistor</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</b><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومتی که مقدار آن ثابت می باشد و نمی توانیم مقدارش را تغییر بدهیم و تابع هیچ عاملی هم نمی باشد. مانند: کربنی، آجری، سیمی، مقاومت با گرما گیر و نصب سطحی ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های کربنی که خیلی کاربرد دارن البته برای ما و آزمایش های خودمون، برای خواندن مقدار آنها از نوار های رنگی استفاده می کنیم. و معمولاً رنگ آخری هم خطای آنها نشان می دهند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/874374128769.jpg" alt="">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8967583412453.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">کربنی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/73891746678.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">سیمی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/3721846784275.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">آجری<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/3715827383594658442.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت با گرما گیر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مقاومت نصب سطحی (</span><span dir="LTR">Surface mount Device</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) </span><span dir="LTR">SMD</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/13784658479258354.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">این مقاومت ها دیگر نیازی به لحیم کاری پشت برد ندارن و همان طور که از اسمش پیداست، روی برد مدار چاپی لحیم می شوند و از تکنولوژی خاصی برای مونتاژ و دمونتاژ آنها استفاده می شود. مقدار آنها روی آنها نوشته شده به صورت 3 یا 4 عدد. اگر چن عدد از این مقاومت ها را در کنار هم یا به هم چسبیده بسازن به آنها مدار مجتمع یا آی سی (</span><span dir="LTR">IC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) می گویند. خیلی ریز هستن!!!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/images.jpg" alt="" style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/789687652413.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مقاومت نصب سطحی یا </span><span dir="LTR">SMD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آی سی<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">اگر روی این مقاومت ها هم چند عدد صفر پشت سر هم دیدید این مقاومت ها را جمپر یا اتصال کوتاه می نامند (</span><span dir="LTR">Jumper</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>). مثال: 0 یا 00 یا 000 .</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مقاومت صفر اهم (جمپر یا اتصال کوتاه) (</span><span dir="LTR">Jumper</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت صفر اهم یا پیوند صفر اهم سیمی است که برای ردیابی اتصالات در مدارهای چاپی استفاده می‌شود که در قالبی مشابه یک مقاومت بسته‌بندی شده‌است. این قالب اجازه می‌دهد که این پیوند با استفاده از ابزارهای مشابهی که برای قراردادن سایر مقاومت‌ها بر روی برد مدار استفاده می‌شوند (همانند دستگاه مونتاژ اتوماتیک) به جای نیاز به استفاده از جامپر یا سیم‌ قرار گیرد. مقاومت‌های صفر اهمی می‌تواند به مانند مقاومت‌های استوانه‌ای یا مقاومت‌های نصب سطحی بسته‌بندی شوند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">معمولاً بعنوان سیم پل (جامپر) استفاده می شوند در مدارات دیجیتال، همچنین می شود از آنها بعنوان فیوز </span><span dir="LTR">fuse</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">استفاده نمود. <o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhMTExQUFhUXGR0YGBgYFxoeGxofICEaHR8eGR0YHyggHRsmGxoaIjEkJSorLi4uHyAzODMvNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8kICUuLiwsLCwvLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwvLzYsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAJUAsAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgQHAAIDAf/EAD8QAAIBAgQEBAQDBgUCBwAAAAECEQMhAAQSMQUGQVETImFxBzKBkRShsSNCUmLB0RUkcuHwY8IWFzNDgtLx/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMBBAUABv/EACkRAAICAQQBAgYDAQAAAAAAAAABAhEDBBIhMUETUQUiYXGBwRSRoTL/2gAMAwEAAhEDEQA/AOvwx5fTMU8xUaZVlUEbgFZNu0/mDhjz3KaU9VRWIgGxFjbYyOv1wjcs5agMqWqZo0qpaRTKkIFvBBAmTG8xjZeLVvlTMmOo8U/92+I4A3cHTivLoVaFVSxWoKjOSbppZVWDuQQTcyQQL3xvy5yYuYoLnM3X8HL/ACqFA1NfqSCFWZgAT6jG2brVT4YOhxTVv4WUBrtMWJt98MWYyjHgdKmFv4qgg2gK8mZ2sMQku0DKKYa4BlOH0F05bNlQf+sT+TWxK4kudVdWVzNKt/06gXUfRWWBPoR9cVnS5PZ3LePCFoOmkSVk7EMRNtoj22wV5N4bVpZ6gKgbSC1z1MH87G3S+CTI2Srr+glw/wCIuYbUtSggZSQQ0hgRY29D/THc/EWnq0VMqpJ2MjSfeQcLfM/FalHO1f2ctVquklSdgsAeukrttI7jA7mehSDL4ROh1E956/Y3HUXGJtPwLlGaTakybkuFHMNmHo00VU1VSuwAJJ0r67/lg7yhwXhdWmlJ6QNYz55IJm48wNu0Yz4cKxp5uxJNECN5Jn9cIGTzFWrUVKAckfMFU6hETqAEiOvbBUnwZ2FTx1kjzd3Za3EPh/w9BLPVpTYE1m/7pxEf4c0XvSzlQx30PH2AtjTnqsuaymVzAnSGKlT3I3+4/PEX4Wrpr1QLDw/64DYqL38leqsaXZp/5X1EOoZmnoUyQaRG199ZgYic68yLmnRaZ8lMd9ztPta2HnjdRZytGu+otV1GBAZRsCNiJIwJ+JvB0rZVqhUJVosNDDfSYBH+kjp6A4hcck6iHqwcU69yq85mzKjUd7gExGLU5Qy4/A5ioZ1KCB6QJNvWcVVl8gEaSdRG04buGc2GhRNKYBmRAOqREH+/a2DfKKGj1EMc9i69yZm8rrMFjYTYgEz74IcHyZrOtLdVKsZWCsbb946YBLxim9wWp9PLJt2udh6+2HHkDNK61WH8SiYAm3Ye+EpG3vV8MZvw0C2K1+JnBKmtMyolEUq4i63kN6jcHtvi1RBxHzOXDDBNHTipx2sonI8RPilHJKtYTuDAiP8AnbE9xH1698FOcuSGpsa+VBI3akBcR1p/1X7YV+G8UBhGgKflI/dPr6En6YqZcd8+Tc+F654axTfHuNnMvBOGpQ15PMlaojSBVLgibiHNhHYjbCWcg5GkOpF4BH6RsYGMzWXASkdU69crBGkrEX2aQ02uvXfGuW00gKjaXUtpNMkjUI1G4uBbcXxZ9RXVHlcunySdp0Rs89RXBYKDFigABgR06wB+WLXzddqfBcq27Mae0bscVpkay1kNN7kdTEkDvH7wt2nG3EeZ65ywybEGlSPlte0wScNpVwKw5mpOM+yycjzPSo66bBiNZh1jaFsBFhEdcR+ZOZKJpF6eo1FuraYgyI+sx9sKVN3emjaGJM7KT2A2B7Y5cQrhKTFgfKVJUiDAI6HCN7Zq7eLsmc7Zyt+MriCU1KYtGrQoJjvvfAItUqNcEWiSBsd4Hf1xx43zE9bMVa1l8RtWiZiwED7YiPxVyCJE+m+HpGTkllbdPguPlHJ0sll0zNWsUFYAEGNPXSDaSYm+JZr5Z80MzTzlIPp0QVWGEzcyCcL3NjAcJ4aDsWpz9FY74Tc9wkRrWAWGoDUbg2gW6R+eIb5LkMdRUUWbzTwmvnaSrQr5YaDq0gG/2Jj7YA8q8K4hkjVZ8t4utNA01Ft63icDfhdSennqalw002Njt6HscMvPHMWYy+YCUXAApayDF7m1+uIuujvSTe5rkh5uvWenk0r5LMaqLDWwGoMkXEqSe2OfPfNNJcsKFNasMQWNRHXSO0sMCMn8Ts2ZJUMBv5Lie43w98tcb/xChmFrUwNI0kRYgg9+v+2J3Eeldr346KUfi1rLf3xEoVQzy8xiLTTZRJ6D16D+mCxy3hgSL7G2xHTEt0ilDTq2oom0Fpnph35V49So0HQ2aS6kDcxBB9DGE/LcNapOgGReDEmN7fXHOpSembgiduxA7YFTT4Inps2ne+LsuXgXMVOuLGG/hJv9O+DitOKKo1SCCpI7Ef8AN8OnL3OkMKVcwTs//wBv74Khul16yfLPhj5Vpg4rnnrkzWTXy4ipu6Cwqeo/n/XY9CLGpVgwxlWnOFyjZqRkUtTy08P0alNUVn8gIJCwo1dwJEfUY04XlC3D86CoL+LSKiJNleSv0P2MYF8v8w+DmHrVaTNSrTKyJ2g6GqWtue09IGNOF8eVM6tZlYZfWJpsASF06YgRNoxOxdi2yFwp/CqftARI6+vXFh8U4JR/w7IutNdbVxqqBQSQ2rWW7rEG+0YRc5nsu1QopbwQgVSyw0gkkmJjff0xaeYpg8JyKI0OQopEbM8MVB/laCLelxgq4KkIpZZfY6ZLN0UpaGPhsrkHyzYyBeDcDA3nt6dWk1MFDrsSJLAmBA6f87YVc1nKYCK6BapLLUUCommGgBgWgkibgKR64mcvUKCVkfM1G0ioGVQZUxMKREnzQwgza84Gi0pOg1y7wHJ0jxDIOyGqX0pUqhdRQqIgwACJO0XvhtPLOUAFIZXLfh9JDNA1A956+pnCNnOI5OnUzmYq0fFr1SDR8UeUpAUETaZBJO5t2xy+HnBq1R3oZzLZrw3TyvUFRNETsSRcz72GGUhO6nSQ65vJp4fDkXzKrHRNwQFaCe9sLPEuPZGnVemaLLpOk6QsSLEiBad8QeWOLVTnqeSaoKlPLtURDaSBYEx6f1xtnuW8vWZ6hqVfFapU1IlbLpohoXy1hJkeuBoZGdoK8q5vLVM9TbLggBWnUADseo32H2xx52yhrcR0TCrRDknpc/r19sBuG1qfCs6CWaohRTfRqUsHDKfDJUkQMS+YeL0czXzdSixZfwoWdjJaI9747advV0+yVnuF1HfWK1N5jbTeAAJAPYDp0wc5PYU0q03UK7hjaY8oJuOlv0xVufywVnIHhrqYCUfSkEjT4lJisg2uMMXwx4j/AJnNaquqktIlSzdx01XJmcc4UFvAPDOGI1SmNO5AgTJntHXFjcL+HOoB8xUOo3IAH5nafpiseB5/M5apTqrDMnQ7dR/U4dKfxIzLm+mmY+ULI9wTc/0wVcGZo5qDabuzfmPhyZXNDS82jfb/AHxmayy1IHzH5o2iY+vTC5xPiL16wqOwt1nvjTiedJYSxKiwI2MSYEdJJwppGlLLSd9DHmeHrABVB2Ig/mLg+4xEfhNMnUVmNvTA3g7QNzq63J+04N0a04ZGB5fXazfP5FRJ4Zx9soQGlqJMHvTPQj+Q/liwMlnVqKGUggiQRiua1MERY9I7+/pgdw/itTIVBEtQYxBvHpPQ9j1wMuDR+G67etkuxHRQRJFgD5gJPX7gTMfnacbAiLrOrV8pgwIWII22I9fSZwEgwCDfTPS/23HcbX640pjyg61AOoXJOkRbVAtMbgmesRgzZMpyeqkz1G5ECx2mWuP74N8C41mSaWVplGVKoqUhVJAVgDu1oU6jY9YwLrmRpuB5Qd+ouGiwJ0KSYmQPY+8MFI16fjEikzDWFkMFJkwR6mLdMRZDQ5cwcvcTquKlXJa3tLJUQsbRJuCduxxx4Zl66VfDzFB6INKpoWosByCHgEWZgdovtYzjfiPGc3laa+Bmmca9IKNqQjTMqHlgZtBPfCvxjmDM5hlNZ2bT8oNgJ3gW3wL77Fynt4oOcAzL16FSjmVlx8rXGggSQJFwbgj2+sTO8753wxTFZwNP1++8R3xtwfmrw1qrVp+IzgpLEym9x/NP6RgfxjJB1NRN9N+xHf0ODVplbNniqXJbmayNKj/hehVXcFoEkeHJk7m974QOZuC5n8RVqKjaHclSOs3ERh456raaORIMNsttyUUR6eWb32HfAGpxR/KPEJAPpAI6DtubHC22mXUl0COU+VfxFcUs2lQI0sIJUkgGIO/XG+a5bGRfOUjVZ100m1R5lQtcnTbUIaSANhho5V4h4mep0yZdUaoSdoIsBab7ntbG/MVfRn3LIWV0prfYlJYqfWGBg9MTbOcY2VZVqAvUehWqU6hZj+0caag6HUANLH1t7HHTl/h9apWzHhA1BSBZ2ECRPzR19hhwOVybCWoU536f0wc5ByNGn+M8JYHhAn0nXAP0FvTEuXAGTGpR2+5XzN+eJnBOFLmq9OiTAYwWG4t0nrgch8o9hglwt2puHQkOL2mV9fbBnndPilPIkvAw1uQqFPUaueIpzAhU1z/NM39hgLzDy5+Ean5/FSopZH7xEgjabjb1wQq5Itqd1LX1Eze8G8WvtjvzPXqZkU5CAU5RUUgR0PW2wwHBq6nFJ43x9qsW6TBFLkxsBgpl82rKrC07DoYsY9jE9sK+d4qohNAtIb12iQe19u98EfxCGmNLbTpA6EwTP2xDb7RVnooTwLcqdDDTqY2r0ldSrAEMII74A5Pig1FCbj88GKdbB2pIwpY8mCfsFjyJkKqqyPmAjqGUiopBDAQfOhi1r4E0eTUfM5qi9epTZSKlMBARUpNHmvfUjggibRMXwS+HvFvGpVKDkl0PiJqiXpsZPvBgmP4sTuZiaQp55FJbLlvEA3ek4hxfsQjCehPphm1VZ7Pc7oSubuWPwdKmxrLU1MEVdJUwAxLRJnoIsL22Mq2ToUnrKlSoyUidLPElRO4Hv0wY5g4pUzFZqr2VpWmpGygSEBF5g39ZPWw7JZdcxmKdNn8JahUM9jp9bR1ED6TN8Kf0GK/Idq5V+GkOgpsSxTS2mqgBUmUeBIIm5E4HcU4h+JIZqdNCAAdAgGPSYB9v6YJ0KDZA/tqQrS5p6KpvTInzKUOkkib3j64hcZzdOuQyURSMCQr2t1E7AjvO04RN/UKrA3EswzuC9yFVZHYDyj6C2CuSP+XP+lv64J5DkypXVqlKmaqKY1q2kORuFDEEkbHHfi/LWbpUNRoMtIwGYFJQExLKDI39Yw9cIyc8ZZHtSf3LM4vlKlZMjWy4pOaXnAqfKZTTaOowt8zcrVdbNlqL6W0kgFJG8r69Lm++GfmHjCcPGXpUqBYOxRES0aQDYdTfAvMfEOihcVKVVSjaSLGPeNv0wN+xpgr4fcJzVPPvUrUKlNfCKBmgg3tBBN8TuKcLatxOsEqKlQZdCgP7xluvYRvffbB/l/mrL5ttFLUGC6oYDb6Y65/iGSSrprPTWrFpHmg+vTHHUq4ZT1TM1KNc06lPzUyQ4At36W+22Hr4a1NdHiNQtJap+QU6fy/TBStw/hVYkk0GLbnWQT7kHEujw7L5PKZg5VFCFWJ0sWkgEbknHMhX2U3lh8vaB/TDlyvnDTRnQGXgMVIFh3kEgTe2E1TAEemGDhBNR1pJHnY6dROmTuGKkGOuClfgyvhs4qUkwnxLzAsqoAQZHiaQ2+xYgAdtgMIfCcykslVn0geUAwZ7tb8sWBzNSehU8PQjNoBHllSCTsGPoRBPQYq/j+SenVa0TeJ++FwTXZsyNuI5FblGkdJ39MQ8nnSh9OoxrTrE7ze2OWZUSYwxgUmqYTrCf2iGRuw6qf7ev3wX4RxWfK5v0PfCtksyytY+np9e4wRq0wRrp7fvL/AfTup/LC2muUI1Glhnhtl2XDx5BQWjm1Rv8oLqvy+CQquhjeAAwm8qfYk6lNTKka6bAAiLFSCIt0IO39sUcc6SnhguCwAf9o8P8+ryyFjSRvvA6kzPp8wZtEU08xVAHcsVU27WI/eAE2kEYsqaGuDNuIcPfLV69G7MWUqSuvWh16CSfMHmII6hj0uJyGQNastEOqMxA1kyo6qZW19vfpIwRzfEnzLtVqPUYqaah5ugY1ToJCqDsYaAbGe2B2SyFTMVxQpwHYlUsItJnyi/lXtJ+uFMNDFRpNlRGbptXEsipUZkZGg3K33GxnEXi9alUcNQpGkOq6iR9+3574mZepoC/jxUrKCQgUgEMBB16hqEDYf2xD4oaRecsHVOqvEj0kb+9sVcrd+BsSw+QeOUfwiUiaoagxZvDpsQZvDFRHUyMEGz9Cn+JrtnVq066hUokg6W2gDffuMecjU6i8Oy/gBQTVLVdpjUZ36xgfzxnWy2ulQyWinUYGpmBTBWCfN8ose5aMWY+CtK1bJHxSy1R6mSCfMDVNjB2pix73wqZngpUUx4DKVEMYJapN5czcx1GHrn+toqU6ixKUMw6+4CEH8sI/8A4gz9x4niLAbUMqHUmFPl0tIiY+lwcDsb6G7kgt8PMoU4g7eEaaNSYLebg33AvfEfm9yOKVtIpajSQBqslUnUZi97QLHf3x35G4zVq8Q8Gsqg+GaoKqy7ggDS2wjphg4slOlXzWYamrlQsggHUuk2uD3P3x0o+Dk75K7yPBqaM5qVX+QGmVUDzH5gwvYC0jvOGr4esTkOIAkkAkD20n7YB/8AiHIn/wBiou4swtO0SOlsM/LDKcpnGp2R6OuOs+cTv1Ax1NESp/6V10HtjtlKrBgEnUTAA6n09ccS1h7DHfKZeSNRIXuN/p6++GHl8cJTnUTavxJ3uxJO0kmfzxEzbeJ818Tzw2e/qTjWtkSoM460y5mjqoR5boDUMkinzAlOsfMPUd8ReJ8M0DUPMnRgLH098FyMdslmqanwa+rwKvzafmUj5XXuRO3UWxDQ3Rat3tmJum/tiRw/NFDqH1GOvF+HtQcqSDF1ZdmHRh6EdOm2B0jv74g2AmzswIk3INmH7wgWHW228Y6IQoQkAMhIhbE6puxU3ZXgDeVMbKQeufrhqjhWcUw7sgcltIkkDyiS0EAk3nqbnHCnSYajFiBLE6Y2BMn5oJuADEgm1zJxJrLUWadXymkHAWUADSuoqPlk6VNjeQR68cvl6tSsqZck1WmBN10ljdtj5QTI/M49HlA1W0w5DC5LAL5V/fRfCk7RIHU48yFXMeOhy0+MLppgGw7joFXr2MzJniQ+ubapoPEC7rDGnUpaDraAJJESB6i8264j580gf2DMVMWZYI3mT9trXxMp1xmdJzz+AfMystMt4hsCR4YKwLz3MYg8VopTeKNQVEOzRePUdLzY4qZV9EHFjhyFlMpWpsrVq6V9RsKkKR0C9JjDD8RVQZWnQOYqU3KnQu/igAAir/LcXxW/AMs7eK1GnUKhgfKHfTbYkD/fBLIvm85nMsmaFWFJRS1IrClgTcqJkL1vi1HlIzfUdyio/kz8NVprXFVa6n8JUKmpqusD5Z6DrHfAXia1Ee2Uy7BUQtTpn9rTGlbsaRVwGmZMxPTFvc66C6B/lNGqpHfUUEYretyRU8U1EzwLAwGM6rAbtqvAgSOwxKnRahi2qrsA8ucdOWzgrUh4YZBp8Zi/lYW8xglWO2HylxarmctnajsjMw/cHljTAAuf+HHHknlthxAVMzUp1yabJ8trDtEWnt1ODXEeGotTP0qKKpYLCqABrK9ALXtiGztkt93+BfHKeUZV0NUeVUl1zOX3IGryVIIgzbEjK8VXKUKmXHn1rWpq4iCEqFQ1u4YbYTq3CcypujYYuHcE15I1HLK+XpOwFoOp1kN9AMc6By79j29gSjTBYL0OOuVzIWoVZdShd5IhjsQZ3XeNscab6WB7HHtWoJaRY3/sfbbEyM34W1ck+x14TxKjqQO00xcDYBjBN2ne++IPOlanSfTRZSjIGWb6QZlZ72tP9sLxy9SnS1OEvBAk6oMlSOkEAwQehxAr1Q9ICAai31dSP5v4jPU7SR7AkzYdNUeUKuoeo3GI/ExLJ9f6Yj0KxDyepxK4g3mp9rn9ME+jFyYFizWumC89WJBU3AJj09PbA6mAcEa48ze5xBr0ypkYFM2YqooeOZ+E5fL5mnTpqFovSpamOtgGcVCr2YE6ghfTMeXaLFeoksZ1IrLOlZJAYaCJUgqEkgCLAK2oRu0/EXhVZGpVSDo8GhQB3UuqtIBBJm9m94IOFqhUUOf3k0EDVEQSAWmRBEzq2+kDDGSnwcM1UUsGBIW0aoGoAXYgEqsRed/qcdOHZvMZauKlFW8YHyiNRMiDZpmRO8j7Y9Ja5Rj5KnlPlMMrMysLkDyoTIJmLkgDGvC+LPRzArKviNqJ0sJ1aywZY9QSLdNsCcHxVXNFRXKZPRqa6tDE7BFCmAPNMW27Yg53Lim0K61F6MpmR3/LY3wSoUVzxUUxTy/h6yRUcKoLQQiBvMBv0gRgVxLhr028M3JBupm0b2Pbt64rzjb6DTpBTlXjdaitTwapVWcEwRvHUH0wZ4L8Rs5UqBGZGEx8gneIJGGc54tlqLZbhviJoGnUlKCItADffC9xmuCaZbhgyjhgTV0hZv8ALKiDN7HtbFmPHBnSjKLlJSYyfEHLNUzOVp01d3K1CApAEKaZbXI2iwi4OEHLcSDuII8wACgntInbfFn8bySZx6VbL5zwXQMFemykkPpJBBM7qO2AfEPh6xSgKVSkr0wQzFCDU2KloJut7g3nAF2yNyA5biFUfu06CsB/M8En36el8e8bzzJn8zpYKR4RuPQmZNrQLdZPbBPkflbMZXM5itWamRUWF0Fp3JvItgdzXy7nHr5qpRy9OqldEUMXAdCoN0DRB9ZxJ3PYK/x6oQSWtMCwvP8Aa+2CHDy1TLcQeRAQUiI/fsx+wgH1ntgGOW80EY1KFSkyFSqxrFQyQSChOkqL9Jwf4BSqUuG581VdNdVmBdSrNIALQfXELoib4B+Y5BzIgiplzNx52APWxK3wO4hwKtldDV1TSSVDI4b1I7wR3EYOPmuH1VRC+cWLKNZaCegF9/QYhc28vihSp1kqO1Nm06aghlt9O3XDH9TIeKEU54u17MX+LZ/xaaqWJ0WSR8voO2AVNiGv9e3/AOY9z+dHyIZbrB/THUcOqGmWIJKjUf8AT1P0i+I6LmlzTkvnPeLZUKRp+Ui3Uie8fmPbHbiWbSoMtAAZFZWI2N10/UQccFcvT09V2/564iUHgwftiGWMsN8aRpUpzUYD+I/rhr4ZyoKtM6huMLuTX9rfvi4+V6A8MWwMUMj0kymncOhUmoCFBQ6yVJkgt3BjSRA6dbEaMslyVQBlMhQsapX5dQlJK6rQQD2ONaZGoRvfoQ14lSSfMoiQOknvbrJ0MwgiSPYwCB77za1r3gael0uPLFOcmm20v6sVObi6SIzJc6ttUwNNgdRJBtBBA6Rf6Yn8N4uctWXMFFqiCGBBghpDeoMCzTN8cswyyIUgahEmYF+97mP0OONGs4dmuAtweltj+mHL4fBvt06r8q7f0I9Z+waNMZx2qUNKoq6oqOBAmNIJ+aCRiIVKNAgkTBUgi3YjE6nkGzlU/hFaoAuq4AaJi8fvSQLWwMzCFG0NZgdv+fTC8ujx55JJtS2x+3PH7OjkcVfi2POc45mKWVyiJnaPy6nSkAKiCNShjJBF42GBnN+czr5dGNdK1E6S+ipqKMwlRUWJFpiJEzOI1XiGUahlqZy3h1KdRTWqJfxad9cGdWo2MHbpghy3/h7Z6oGlcsb0UqBiCRA/aAztLRM74P8AhYlHe20km+lfDS/ZWct0uX/oH5H4K1fNUhWWoMvdnaGVSFGxawEmOuDfM/MNb8Q9PL1v8vTqU/CVDIkCRp7qCCN8atUcZeuocDJ/jilQLMhJBlY2SOnfGvH8jllzdEZd6ZDVlDKFsklAukg+dCJJ2g+9mYtJCGVN2+6444XkNS+Xg70PiPmvMJpkiD5ljaxEd5j88E+CUs9nqdTNUs01A6yvhrOk6VBGnzeUlj1kdYwo8x5c0s1mabKpcvuD1JBlfQzEHYWw7fDXiNOjkMyx1E0qhqOFEmCABpmxnQeuKuTSLHjUk7k6fXHI1S3SrwBKfOmfoVD4tQOKb6GQqtyPmhwJJvvthl4jzjlq1GqlShXNEQGdIgT8puQRcGPbFe8QqUnqB6a62atULKZOsMwKCPYkY6cMoMuYbLsrNqLUwkAm/aTuIxGtgnCElGm7viuvp+ycXlN/sk8IyHinWtenSB1Gi9QgM8Ex5A1mnc7dpwbyPOtFqdN8zlalW0eI5DyR80K1he1hjzkfh2R/B1WzApNVlgwqRKAC2mbjqZH9MKGSzAjKh1BVASQdmJYm/fpOCekj6np2+LvjulfAjFjjjja8j23NPDGjXk0jf/06R/QfkcDc5x3IJVoPQR9Kkq9Mr5DTazCJvvI7H3wqKis7BR+6SJAGwk+22IJNx6icOj8PxXTk1bSX5V8hvJK7pHlRBSquqEmmHYIZmUk6ZPU6YvjzP0dN7RiZxzJeGmXIB89JXMdySJ/IYzK0g9NiTdYt9+v0xR1OKOOS2u01fI+Em1ycchdlP0xdHK6/sxikeH1dNS+xscXZyzWHhgYrpDPJStHLFgdLBSVYTpB+Xwm9LnWB/wDH1OI2cCq1QKDpOpQGMkWmWMQ2x6Df0v7jMSpyS4ZDRzrtMC9wt+txf3wZ5AprXziUqqh1cEANBCkizQwIbSTMHtjMZg1lmvLJ2o943R/DvTWn5ZDglJSYK3hTbrtbA/M1SQXYknuSZ++MxmKU8s1LhsJJOJFXOt6fbDp8OuYmpZhgaaOKghujWkggwY3Ijr9MZjMX3mnL/ptmftSkmhm5Y40las9D8NRWlXqPrUAkk3uxO8x2GITNlMtmc0n4OnUCVFanLEFIVSADBMSZjHmMxyy5E2lJ8/UmLbi2/DE/O5w1ya9SS7B2aTa2kCOose+LP+FyD8E9rGsw/Jd8e4zCHlm1tbdexcUVw6I/w/4XQX8XmTSRnpZh6dO3yBf4e2/bphPqV9dTM5pJp1VqiopBnSGJUqPrefcbYzGYOWWclubdgRSToZ+UOX8rU4dTrVKCPUCv5iDeNpGx+owp8LyAq5eiGZtIkheggGfUsbXJ26dcZjMBLNktfM+OuegoxVdErK8FptSD3BMCBtefr0x5V5eS66mhbgesb/a2MxmI9ae67fuG4r2MztRWyjoUUVMsieHVE6tJeCpG3czhcotB/wBUT64zGYNtvsBcNg3NWY4snkTPMQoOMxmOJfZ//9k=" alt="" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/879786534231.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">کربنی </span><span dir="LTR">SMD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های سیمی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/173817346476496786.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های سیمی نسبت به مقاومت های دیگر در وات بالا ساخته می شود. مثلا گرم کن ها و آب گرم کن ها.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">خطا (</span><span dir="LTR">Tolerance</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">این مقاومت ها مقدار دقیق مثلاً (56 کیلو اهم)، دقیق 56 کیلو نمی باشد و باید با اهم متر مقدار دقیقش را اندازه گرفت ضمنا مقدار خطا در مقاومت را تلرانس یا تولرانس می گویند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">تلرانس را با یک نوار رنگی هم روی مقاومت نشان می دهند و معمولاً از رنگ های طلایی و نقره ای استفاده میشه.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">توان مجاز (</span><span dir="LTR">wattage</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8798746512315649.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="file:///C:/Users/Sadr/AppData/Local/Temp/msahttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8798746512315649.jpghtmlclip1/01/clip_image022.png" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">توان مجاز یا در اصطلاح واتیج می گویند. مقاومت های آجری را در وات بالا می سازند. از این رابطه توان مجاز محاسبه می شود:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">P=V×I</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">I</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جریان عبوری برحسب آمپر </span><span dir="LTR">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مقدار مقاومت بر حسب اهم Ω و </span><span dir="LTR">P</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> توان مجاز مقاومت بر حسب وات </span><span dir="LTR">W<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">اگر بخواهیم جریان را بدست بیاوریم از این رابطه استفاده می کنیم:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/87978654321323.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مثلا یک مقاومت 100 اهم </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR">W</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4/1 با یک مقاومت 100 اهم 5 </span><span dir="LTR">w</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> از نظر مقدار جریان عبوری با هم تفاوت دارن یعنی مقاومت </span><span dir="LTR">W</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 4/1 جریان خیلی کمی می توانیم نسبت به مقاومت </span><span dir="LTR">w</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 5</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بگذرانیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>. ضمناً از نظر فیزیکی هم خیلی نسبت به هم تفاوت دارن ها!!!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA">مقاومت های متغییر (</span><span dir="LTR">Variable resistors</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</b><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های که می توانیم مقدار آنها را تغییر دهیم و یا تابع عوامل فیزیکی هستند. راستی هر وقت این علامت را روی نماد هر قطعه الکترونیکی مشاهده کردید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">پتانسیومتر و رئوستا (</span><span dir="LTR">Potentiometer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/173854768712.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/3274854652178.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">&nbsp;</span>&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><img src="http://bartarelec.com/image/cache/data/POT-80x80.jpg"></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">این مقاومت های متغییر (پتانسیو متر – رئوستا) مقاومت های هستند که ما می توانیم با دست مقدار آنها را تغییر دهیم. سه پایه دارد و پایه وسطی پایه محرک و دوپایه دیگر پایه های ثابت می باشد. نماد فنی آن در شکل زیر آمده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/87145472714582.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/3281467584728.jpg" alt=""></span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">خب حالا این مقاومت های متغییر دو نوع خطی (</span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA"> و غیر خطی (</span><span dir="LTR">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA"> دارن از کجا بفهمیم خطی هست یا نه؟<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">ابتدا یک اهم متر تهیه کنید بعد دو سیم سیاه و قرمز (پراب) رو به پایه های ثابت وصل کنید مقدار مقاومت کل را اندازه بگیرید مثلاً 50 کیلو، بعد یکی از سیم های اهم متر را به پایه محرک وصل کنید محور پتانسیومتر را به قدری بچرخوانید تا اهم متر 25 کیلو را نشان دهد. حال سیم را جابجه و مقدار دو سر دیگر را هم اندازه بگیرید اگر اون دو سر هم 25 کیلو را نشان داد خب خطی است، در غیر این صورت غیر خطی می باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8734756841231.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">پتانسیومتر خطی (</span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">زاویه چرخش این مقاومت ها معمولاً 270 درجه می باشد. ساختمان داخلی این مقاومت ها را در شکل های زیر می بینید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/1234567895412.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/32165798756431.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/21453245897956.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">شماره گذاری پایه های این مقاومت را در شکل زیر می بینید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/28514576482795849.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های متغییر کشویی یا سیمی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/849578412871458.jpg" alt="" style="text-align: justify;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/136574859415321678.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">اسم این مقاومت ها به دلیل همون مقاومت داخلشون، اسم گذاری شدند. این مقاومت ها خطی هستند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">مقاومت های متغییر چند طبقه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/216547897564123.jpg" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">این مقاومت ها همون پتانسیومتر هستند که یک محور گردان برای چند مقاومت قرار دادند یعنی محور گردانشون مشترکه. چیز عجیبی هم نداره.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">ولوم (</span><span dir="LTR">Volume</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">روی بعضی از مقاومت های متغییر یک کلید خاموش/روشن هم نصب میشه، مثل کلید ولوم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/89798456435169879.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/8784654132163548974651.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">اینا که تا این جا خوندید همه پتانسیومتر بود، اما رئوستا چیه؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">رئوستا همون پتانسیومتر هست ولی پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ به کار میره ولی رئوستا برای کنترل جریان به کار می رود، مثلاً لامپ.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/87894561432165498.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">مقاومت های متغییر چند دور یا مولتی تِرِن (</span><span dir="LTR">Multiturn variable Resistor</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/3216545987897.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/21654987.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">&nbsp;</span></span><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1778798/Pictures/213456798.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">این مقاومت ها اولاً خیلی کاربرد دارن، دوماً زاویه چرخش آنها 360 درجه می باشد، یعنی خیلی بیشتر از مقاومت های متغییر معمولی. به این مقاومت های متغییر مقاومت های چند دور می گویند.</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;مقاومت تابع حرارت (ترمیستور) (</font></span><font face="Mihan-Iransans">Temperature Dependent Resistor</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">همان طور که از اسمش پیداست تابع گرما می باشد یا به عبارتی دیگر دمای اطرافش (خیلی نزدیک) روی آن اثر می گذارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">در دو نوع PTC (ضریب حرارتی مثبت) یا (</span><font face="Mihan-Iransans">Positive Temperature Coefficient</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">) و NTC (ضریب حرارتی منفی) یا (</span><font face="Mihan-Iransans">Negative Temperature Coefficient</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">PTC یعنی این مقاومت با افزایش دما مقاومت بیشتر می شود و NTC با کافزایش دما مقاومت کم می شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">از PTC برای کنترل و تشخیص درجه حرارت یا حفاظت دستگاه های که موتور الکتریکی دارند &nbsp;استفاده می شوند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">مقاومت های تابع نور (</span><font face="Mihan-Iransans">Light Dependent Resistor</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">) (فتو ریزیستیور)&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">Photo Resistor</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">این مقاومت تابع نور می باشد و هرچه قدر نور به آن تابیده شود مقاومت ان تغییر میکند (کم می شود) و با ان ها نیز فتو ریزیستور نیز می گویند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://projects.m32.ir/up/2012/09/axldr1.gif"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://projects.m32.ir/up/2012/09/axldr2.gif" style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">حقیقی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فنی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">مقاومت های تابع ولتاژ :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با ولتاژ رابطه معکوس دارد. یعنی با افزایش ولتاژ، مقدار اهم آن ها کاهش می یابد. به این نوع از مقاومت ها واریستور ( Varistor ) و همچنین VDR نیز می گویند. VDR از حروف اول کلمات عبارت Voltage Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع ولتاژ گرفته شده است. نکته قابل توجه در مورد واریستورها این است که واریستورها به پلاریته ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند. در شکل زیر از یک نمونه VDR و علامت اختصاری آن نمایش داده شده است .</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><img class="aligncenter size-full wp-image-921" title="" src="http://projects.m32.ir/up/2012/09/axvdr2.gif" alt="" width="150" height="150" style="border-style: none; margin: 8px 0px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img class="aligncenter size-full wp-image-920" title="" src="http://projects.m32.ir/up/2012/09/axvdr1.gif" alt="" width="150" height="150" style="border-style: none; margin: 8px 0px;"></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">مقاومت تابع میدان مغناطیسی :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">در اثر اعمال میدان مغناطیسی بر این مقاومت ها ، مقدار اهم آنها تغییر می کند. به این مقاومت ها MDR نیز می گویند که این واژه از حروف اول کلمات عبارت Dependent Resistor Magnetic به معنای مقاومت تابع میدان مغناطیسی گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد این مقاومت ها این است که چون در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی با ضریب حرارتی منفی استفاده شده است بنابراین در صورت افزایش دما، مقدار اهم این مقاومت ها کاهش می یابد. در شکل زیر علامت اختصاری MDR نمایش داده شده است .</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;&nbsp;<b><img class="aligncenter size-full wp-image-923" title="" src="http://projects.m32.ir/up/2012/09/axmdr2.gif" alt="" width="150" height="150" style="border-style: none; margin: 8px 0px;"></b></font></font></p><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font size="1"><b style="direction: rtl;">منبع: IEEE</b></font></font><span style="text-align: justify; line-height: 17px;"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="1"><b>&nbsp;- سایت </b></font></span><b style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; line-height: 17px;">http://learn.m32.ir/</b><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; line-height: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</b></p><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="1"><b><br></b></font></font></p></div>